เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ภาคอีสานตอนบน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่โรงแรมเดอะคอนวีเนียน จังหวัดขอนแก่น นายศิรินทร์   สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 (ปปส.ภาค.4) ทั้งนี้มี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น    มณฑลทหารบกที่ 23   เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น    สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น    สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติ์ในงาน

สำหรับในปี 2561 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงาน ปปส.ภาค.4  ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูระดับจังหวัดและอำเภอและชมรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดภาค 4   ทำการสำรวจผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 และพิจารณาคัดเลือกสนับสนุนผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและประกอบอาชีพสุจริต โดยผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณางบเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    สำนักงาน ปปส.ภาค4 ในครั้งที่ 1 มีผู้ผ่านการอนุมัติ จำนวน 43 ราย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 812,900 บาท

นายศิรินทร์ สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานนโยบายแผน และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด จำกำหนดงานขับเคลื่อนตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยรัฐบาลได้มีนโยบาลจัดทำโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยเน้นไปที่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทั้ง 3 ระบบคือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดได้รับความช่วยเหลือในเรื่องทุนการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตในชุมชน สังคมได้อย่างปกติและยั่งยืน เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการคืนคนดีสู่สังคม โดยมุ่งเน้น “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพ/(ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยไม่ถือว่าเป็นความผิด และได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางานให้ทำ รวมถึงสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษานพทุนไปประกอบอาชีพสุจริต สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งมีผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพระหว่างปี 2559- ปัจจุบันแล้วกว่า 1,700 ราย เป็นในส่วยของสำนักงาน ปปส.ภ.4 จำนวน 365 ราย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น