สัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้มีการจัดงาน ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12 การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย  การจัดงานดังกล่าว สืบเนื่องจากในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ เป็น วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก และให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดทั้งเดือนเมษายน เพื่อให้มวลชนสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับออทิสติกทั่วโลก จัดมาตรการ การสร้างเสริมเจตคติ การพัฒนาระบบคัดกรอง การวินิจฉัย และการจัดระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกในทุกๆ ด้าน และร่วมเฉลิมฉลองวัน ตระหนักรู้ออทิสติกโลก และแสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ออทิสติกระดับโลก ตลอดจนบทบาทการ่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ให้หันมาสนใจปัญหาเกี่ยวกับภาวะออทิสซึมในประเทศ ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี

การสัมมนาครั้งนี้ภายใต้หัวเรื่อง ” ” การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึม   ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาการจัดการศึกษาและการให้โอกาสแก่บุคคลออทิสติก ให้เกิดแก่สมาชิกในชุม ชนและสังคม ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกให้กับผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาและการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งการเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาและการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาบุคคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลาว กัมพูชา รวมทั้งผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสำหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้าน  ในงานมีผู้เข้าสัมมนากว่า 500 คน ในงานมีการแสดงผลงานของนักเรียน บุคคลออทิสติก  มาแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา  โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น