สัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้มีการจัดงาน ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12 การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย  การจัดงานดังกล่าว สืบเนื่องจากในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ เป็น วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก และให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดทั้งเดือนเมษายน เพื่อให้มวลชนสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับออทิสติกทั่วโลก จัดมาตรการ การสร้างเสริมเจตคติ การพัฒนาระบบคัดกรอง การวินิจฉัย และการจัดระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกในทุกๆ ด้าน และร่วมเฉลิมฉลองวัน ตระหนักรู้ออทิสติกโลก และแสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ออทิสติกระดับโลก ตลอดจนบทบาทการ่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ให้หันมาสนใจปัญหาเกี่ยวกับภาวะออทิสซึมในประเทศ ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี

การสัมมนาครั้งนี้ภายใต้หัวเรื่อง ” ” การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึม   ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาการจัดการศึกษาและการให้โอกาสแก่บุคคลออทิสติก ให้เกิดแก่สมาชิกในชุม ชนและสังคม ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกให้กับผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาและการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งการเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาและการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาบุคคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลาว กัมพูชา รวมทั้งผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสำหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้าน  ในงานมีผู้เข้าสัมมนากว่า 500 คน ในงานมีการแสดงผลงานของนักเรียน บุคคลออทิสติก  มาแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา  โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น