มข จัดงาน smart Learning Expo มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ครั้งแรกของประเทศไทย

วันที่ 23 เมษายน 2561    ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่นโดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน smart Learning Expo มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมบรรยายพิเศษ การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พร้อมกันนี้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาในภาคอีสานสู่ 195 โรงเรียน การจัดงานงานครั้งนี้เป็นการ ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาการศึกษาชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งแก้ปัญหาการศึกษาทั้งระบบที่จะเป็นกลไกสำคัญของสังคมต่อการขับเคลื่อนประเทศชาติ เดินหน้าสู่ ไปพร้อมกันทั้งด้านการผลิตกำลังคน การสร้างงานวิจัย การสร้างสรรค์เทคโนโลยี ระบบดิจิตอล นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาก้าวหน้า และประชาชนโดยส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อ การศึกษาประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องเชื่อมต่อกับภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพของทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาหลักสูตรหลักสำคัญของ โครงการ KKU smart Learning ขึ้นมา 3 สาระวิชาหลักซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรในระดับชั้นเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยี สอดคล้องกับโปรแกรมการวัดสมรรถนะของ PISA  ได้แก่ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยจุดเด่นของ KKU smart Learning คือมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่สังเคราะห์มาจากสถาบันกำหนดมาตรฐานชั้นนำของโลกและประเทศไทย มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและพฤติกรรมของผู้เรียนและก้าวข้ามข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการโดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนจริงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น