รมช ศึกษาฯชี้แจงนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 30 เม.ย.2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมเป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมบูทโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล อำเภอ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือทั้ง 20 จังหวัดและชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี ครูการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ ครู กศน.จาก ทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 3,000 คน มาร่วมประชุมและสร้างการรับรู้เพิ่มเติมรวมถึงการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืนผ่านทางหน้า Line , Facebook และเว็บไซต์ของหน่วยงาน อีกทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนทั้ง 5 โครงการของสำนักงาน กศน. ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประกอบด้วยโครงการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์ประชาธิปไตยและ โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลทั้งนี้จะมีศึกษา และทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ ตามกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น