ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี  2561 ภายใต้ชื่อ “ขอนแก่นก้าวหน้า แรงงานก้าวไกล พร้อมใจ ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0)  ซึ่งเป็นการยกย่อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง

การจัดงานวันแรงงานในปีนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมมือกับชมรมการจัดงานบุคคลขอนแก่น (พีแม็ทขอนแก่น), เครือข่ายคุ้มครองแรงงาน, สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์, ชมรมความปลอดภัยในการทำงานสหภาพแรงงาน และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบในจังหวัดขอนแก่น โดยผู้จัดงานได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1.  กีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ แบตมินตัน เปตอง  (เริ่มแข่งขันเมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2561) 2. กีฬามหาสนุก ประกอบด้วย วิ่งผลัดกระสอบ สิ่งสี่ขา ตีกอล์ฟ เรือบก  3. ประกวนร้องเพลงลูกทุ่ง 4.ประกวดส้มตำลำซิ่ง 5. ประกวดธิดาแรงงาน 6. ประกวดขวัญใจแรงงาน (สาวประเภทสอง) 7. ประกวดขบวนพาเหรด ภายใต้ชื่อ (Them) “ขอนแก่นก้าวหน้า แรงงานก้าวไกล พร้อมใจขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” 8. การจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งไฮไลท์ของงานนี้ คือ การแข่งขันฟุตซอล VIP เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมหัวหน้าราชการ พบกับ CEO สถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่น

การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และเกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ และเห็นว่าการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติ ในการที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการที่จะเกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการได้นั้น จะต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ได้พูดคุย ปรึกษาหารือ ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจัดการองค์กร ทำให้รู้สึกผูกพัน รักองค์กรมากขึ้น ทำให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีตามมา สร้างความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรมร่วมกันนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น