ขอนแก่น จัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2018) ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นเมือง SMART CITY โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 และยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็น MICE CITY ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน และด้านอื่น ๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่นกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ มาจากอุตสาหกรรม โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมีมากกว่า 1,753 โรงงาน เงินลงทุนกว่า 7 หมื่นล้านบาท มีการจ้างงานกว่า 6 หมื่นคน ซึ่งยังไม่นับรวมที่เป็นภาคอุตสาหกรรมบริการ การที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคอีสานจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในภาคอีสาน โดยเฉพาะเน้นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความยินดีสนับสนุน ส่งเสริมงานดี ๆ แบบนี้ โดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็จะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการในจังหวัด และขอความร่วมมืออุตสาหกรรมจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสานให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงงาน นักธุรกิจให้มาร่วมงาน เยี่ยมชม เข้าอบรมและร่วมเสวนาในงานนี้ เพื่อต่อยอดความรู้และธุรกิจของตัวเองในโอกาสต่อไปด้วย
นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงรายละเอียดของงานในปีนี้ว่า จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “SMART INDUSTRIAL FOR SMART CITY” เป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นเมือง SMART CITY โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) โซนนิทรรศการ SMART CITY ด้านต่าง ๆ ของขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ส่วนที่ 2) โซนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่าง ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรม กว่า 125 บูธ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น