สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม จัดสัมมนา “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีเปิดงานสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ณ โดยในครั้งจัดการสัมมนาในระดับภูมิภาค ที่มีพื้นที่มีพื้นที่เกษตรกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทางการเกษตรที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมแข่งขันในตลาดโลก รวมถึงการสร้างมูลค่าการค้าให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีทางด้านทางนายพิทยา โกยสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการการค้าและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในพิธีปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากหลายแขนงเข้าร่วมงาน

นายพิทยา โกยสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการการค้าและสิทธิประโยชน์ ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่างานสัมมนา สร้างแรงบันดาลใจ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับประชาชนที่สนใจในการสร้างช่องทางเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เล็งเห็นจุดสำคัญของการทำตลาดสินค้านวัตกรรมและรู้จักพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นการดำเนินงานผลักดันส่งเสริมตามนโยบายจากรัฐบาลในแง่ของเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-based Economy) อันนำไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้กับภูมิภาค

ทั้งนี้สำหรับการจัดงานสัมมนา สร้างแรงบันดาลใจ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” ได้รับเกียรติจากวิทยากรด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด วิทยากรด้านสินค้าเกษตรนวัตกรรมและวิทยากรด้านสินค้าเกษตรนวัตกรรมจากภาตะวันออกเฉียงเหนือ มาร่วมให้ข้อมูลต่างๆ เช่นการ สัมมนาในหัวข้อเศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม,การหาคำตอบการผลิต,การแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม และตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น