ธปท อีสานแถลงภาพรวมเศรษฐกิจอีสาน ขยายตัว

นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนตามการใช้จ่ายภาครัฐ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จากผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้เกษตรกรบางกลุ่มปรับดีขึ้น ขณะที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลงจากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง

อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวดีต่อเนื่อง ด้านการลงทุนภาคเอกชน ยังต่ำกว่าระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย แต่เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาพลังงาน ส่วนอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านเงินฝากของสถาบันการเงิน ชะลอลง ขณะที่สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน ขณะที่มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะการค้ากับ สปป.ลาว ระหว่างปี 2556-2560 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี 1 สินค้าส่งออกไป สปป.ลาว ที่สำคัญ ได้แก่ น้ามัน วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่สินค้านำเข้าที่สำคัญ ประกอบด้วย ไฟฟ้า แร่โลหะ สินค้าเกษตร เป็นต้น ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนที่สำคัญ เริ่มต้นจากการเปิดเขตการค้าเสรี อาเซียนเมื่อปี พ.ศ.2535 ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราภาษีสินค้าทุกรายการเหลือเพียงร้อยละ 0-5 ประกอบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวทั้ง 3 แห่ง และถนน R8 R9 และ R12 ทำให้การคมนาคมสะดวกและประหยัดระยะเวลาในการขนส่ง ในขณะเดียวกัน กำลังซื้อของประเทศเพื่อนบ้านก็มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูง ปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจ การค้าชายแดนผ่านด่านอีสานได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการทุกภูมิภาค ทางด้านภัยทางการเงินไตรมาส 1/2561 ลดลงทุกประเภทโดยการหลอกทาง social media และหลอกให้ลงทุนยังมีเข้ามาต่อเนื่อง สรุปการให้คำปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนในช่วงไตรมาสแรกปี 2561 ปรับลดลงทุกหมวด มีเพียงปัญหาการทำรายการผ่าน e-banking ที่เพิ่มขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น