สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์    ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ     ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายของรัฐและแนวทางการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ    โดยมีนายสุรชัย   เลี้ยงบุญเลิศชัย     รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา  โดยมีนายสมศักดิ์   จังตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ     การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและรับฟังการบรรยายเรื่อง  การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีรัฐธรรมนูญตามแนวทางศาสตร์พระราชา      การเสวนาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรากฎหมาย    และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมาย    ในงานมีผู้ร่วม สัมมนากว่า 150 คนเป็น ภาครัฐ   ภาคเอกชน   และภาคประชาสังคมทั้ง 20 อำเภอเมืองจากจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงาน

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายของรัฐและแนวทางการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น