ชาวนครขอนแก่นผนึกกำลังขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับนครสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชา ออคิด    นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ระดับนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณกว่า 1,400 คน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น , ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ,เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกสำนัก/กอง , ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา , พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 4 เขตตัวแทนจากพี่น้องประชาชน 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนภาครัฐ เอกชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิส จำกัด นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลเทศบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเกิดตามหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต่อไปซึ่งการประชุมระดับชุมชนไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

จากนั้นนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้บรรยายถึงการพัฒนาเมืองเรื่อง Smart City ว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ของเมืองสู่การพัฒนาต่อยอด Smart City ได้แก่ กรุงเทพ ,เชียงใหม่,ภูเก็ต ,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,ระยองและชลบุรี ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่น จึงร่วมกับ 5 เทศบาล คือ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกันขับเคลื่อนเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนให้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น โดยในเดือนมีนาคมปี 2560 ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ทั้ง 5 เทศบาลสามารถจัดตั้งบริษัทและเป็นเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า LRT จากนั้นได้มอบให้กลุ่มภาคเอกชนของจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินโครงการแทนทั้ง5เทศบาลในนามบริษัทขอนแก่นทรานซิส จำกัด ( KKTS ) นอกจากนั้นแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคอีสาน ซึ่งมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น และยังเป็น 1 ใน 5 ของ MICE CITY (เป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา) ของประเทศ คาดว่าในปี 2561 ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวจำนวน 5.5 ล้านคน จะส่งผลให้เกิดเม็ดเงินสะพัดจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ทางขอนแก่นจะจัดงานเทศกาลอาหารทะเลขอนแก่น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ขอนแก่นยังเป็นสถานที่ผลิต Biotechnology คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการนำพืชพันธุ์เกษตรมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า อาจจะนำมาทำเป็นยา เวชสำอางค์ เครื่องสำอางค์ เป็นต้น จากนั้นนางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ในนามของตังแทนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ด้วยการลงประชามติให้ความเห็นชอบรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 พร้อมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการนำเสนอปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น