คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ที่ ขอนแก่น

คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ที่ ขอนแก่น
ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายหลักในทุกขั้นตอน

การปฏิบัติงาน พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแก่ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2561) นายสันติ เหล่าบุญเสโยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใน
พิธีเปิดงาน “วันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561″

ร่วมกับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกล่มธุรกิจปิโตรเลียมขนปลาย นางสาวจิราพร
ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน และ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การระงับเหตุฉุกเฉิน และการดำเนินงานของ ปตท. ภายใต้นโยบาย “คุณภาพ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น ณ คลังปิโตรเลียม
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งถือเป็นคลังปิโตรเลียมระดับประเทศที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ติดต่อกัน 14 ปีช้อน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขนปลาย ปตท. เปิดเผยว่า วันความปลอดภัย
สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจน้ามัน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 หรือ Safety Day จัดขึ้นต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 27 จากที่หมุนเวียนไปตามคลังต่างๆ ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการสาระความรู้
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสาธิตระบบความปลอดภัยต่างๆ อาทิ การใช้ก๊าซ
หุงต้มอย่างปลอดภัย การระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น และการสาธิตระบบความปลอดภัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้
ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้มอบกรวยยางจราจร จำนวน
150 อัน ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ใน
การขับขี่และลดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งยังรวมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ด้วยการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่เยาวชนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 ทุน รวมมูลค่า 54,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นในงานอีกด้วย
“ปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ ปตท. ได้จัดงานวันความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 27 ขึ้น ณ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น
จ.ขอนแก่น เพื่อช่วยย้ำเตือนถึงความปลอดภัยซึ้งเป็นห้าใจหลักในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของชาว ปตท. ที่
มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน เพราะชุมชนรอบสถานปฏิบัติการของ ปตท. ก็เปรียบเหมือนดังครอบครัวของ ปตท. เช่นกัน” นายอรรถพลฯ
กล่าวในตอนท้ายเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น