กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดกิจกรรม ดินแดนผ้าไหม สายใยข้าวคุณภาพ

                          24 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดงาน ดินแดนผ้าไหม สายใยข้าวคุณภาพ   โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ การพัฒนา SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมกับ ภาคเอกชน โดยในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัด, กิจกรรมพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายข้าว และกิจกรรมพัฒนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมข้าว
                         สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และการจัดแสดงเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์ไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ อาทิ มาร์กข้าว ขนมปังจากแป้งข้าวหอมมะลิ น้ำเต้าหู้ไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวทุเรียนอบแห้ง และการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มีการเดินแบบผ้าไหมสวยๆ จาก 4 จังหวัดทั้งผ้าไหมหมี่ขิดขอนแก่น ผ้าไหมสาเกดร้อยเอ็ด ผ้าไหมแพววากาฬสินธุ์ ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากสารคาม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการแปรรูปจากข้าว ผู้ประกอบการแปรรูปจากผ้าไหม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน

มาร์กข้าว ขนมปังจากแป้งข้าวหอมมะลิ น้ำเต้าหู้ไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวทุเรียนอบแห้ง และการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มีการเดินแบบผ้าไหมสวยๆ จาก 4 จังหวัดทั้งผ้าไหมหมี่ขิดขอนแก่น ผ้าไหมสาเกดร้อยเอ็ด ผ้าไหมแพววากาฬสินธุ์ ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากสารคาม

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น