ขอนแก่นพร้อมจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่อง การยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งพัฒนาสู่เมือง Smart City และ MICE City จึงจำเป็นต้องให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว    วิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยความร่วมมือทางวิทยาการของรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการตามแนวทางของสาธารณรัฐเยอรมัน เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีความเห็นร่วมกันให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัดขอนแก่น โดยเบื้องต้นใช้ชื่อว่า โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น เพื่อผลิตกำลังคนสายวิชาชีพระดับสูงในรูปแบบ Technical University ช่วยปรับเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ และทักษะสูง ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด สร้างความมั่นใจด้านกำลังคนฝีมือ

 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น