เปิดแล้ว ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ ป่าโสกแต้

เมื่อวันที่  6 มิถุนายน  2561 ที่สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย จัดโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น  ทั้งนี้สวนป่าในเมือง  เป็นความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีนักเรียน นักศึกษา ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

 

นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย เป็นพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ ที่ตั้งอยู่ในเมือง หรือใกล้เมืองโดยรัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ในการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนศึกษาธรรมชาติ การพัฒนาป่าในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดของคนในเมือง ปรับปรุงหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางจักรยาน เส้นทางวิ่ง-เดิน ป้ายสื่อความหมาย ลานกิจกรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมสื่อความหมายให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 377 ไร่ ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านโดยรอบ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากช่อง บ้านคำหญ้าแดง บ้านโคกงาม บ้านหนองผือ และบ้านโสกดั่ง มีโรงเรียนโดยรอบพื้นที่อยู่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง มี 1 เทศบาลตำบลโคกงาม และ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการด้านอุทยานแห่งชาติ ไฟป่า โครงการพระราชดำริ และความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมการเดิน-ปั่นจักรยานศึกษาพรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัด ศึกษาพันธุ์ไม้เฉลิมพระเกียรติ พันธุ์ไม้มงคล พรรณไม้ในวรรณคดี การปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดไม้ การแสดงดนตรีในสวน กิจกรรมลานเด็ก กิจกรรมเดินชมและเลือกซื้อสินค้าตลาดประชารัฐ กิจกรรมมอบหนังสือในด้านป่าไม้ให้สถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง กิจกรรมมอบต้นไม้ให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน

นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับการปลูกป่า โดยถือเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเรื่องการปลูกป่า โดยเฉพาะ “การปลูกป่าในใจคน” การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นนิมิตหมายและตัวอย่างอันดีในการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในท้องถิ่นให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และการนำทรัพยากรมาบริหารจัดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนและประชาชนรอบพื้นที่ เพื่อพัฒนา ไปสู่ความรักความห่วงแหนในทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
นายสุริยา โภชกะ หน.สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้)   กล่าวเชิญชวนประชาชน  หน่วยงาน
มาท่องเที่ยว  จัดกิจกรรม ที่สวนรุกชาตื แห่งนี้ เพราะไม่มีค่าธรรมเนียม และบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติสวยงามเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น