วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ ” รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

วันที่ 5 มิถุนายน 2561ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และพลังของเครือข่ายประชารัฐ ในการประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ และแสดงพลังในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามโรดแมป การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบริหารจัดการคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ และการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษ และการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เมืองอัจฉริยะ( Smart City) หรือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแห่งการทำความดีเพื่อรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม แก่ทุกภาคส่วน   โดยในปีนี้ เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในแต่ละภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเลิกใช้พลาสติก โดยมีคำขวัญว่า ” รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์รักษ์โลก เลิกพลาสติก พิธีมอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบ และผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิธีลงนามร่วมเครือข่ายกลุ่มประชารัฐร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม เวทีเสวนาความร่วมมือประชารัฐเพื่อจัดการลำน้ำพองอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา การจัดนิทรรศการให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนวนมาก

โดยในปีนี้ เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในแต่ละภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเลิกใช้พลาสติก โดยมีคำขวัญว่า ” รักษ์โลกเลิกพลาสติก”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น