สทนช.รุกบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ภาคอีสาน มุ่งแก้วิกฤติน้ำอีสานอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมน  ขอนแก่น  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช)ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เดินหน้าศึกษาทบทวนผลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายเพื่อได้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำของประเทศเน้นย้ำ อนาคตการงานต้องตอบโจทย์พื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน   รากสร้างคุณภาพชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้เป็นความร่วมมือของ  สทนช ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น    มุ่งหวังเพื่อที่จะได้ข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางปรับปรุง การทำงาน  เพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านน้ำของประเทศที่มีอยู่กว่า 30 หน่วยงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   เพื่อให้สามารถแก้ไขวิกฤติน้ำด้านต่างๆ ให้ตรงกับสภาพปัญหา และบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง

โครงการศึกษา ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำภาคตะวัน ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรูปแบบการศึกษาทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำโขง        อีสานลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล โดยได้กำหนดกรอบประเด็นหลักในการศึกษาไว้ 4 มิติคือด้านปริมาณน้ำ    ด้านคุณภาพน้ำ    ด้านองค์กรที่ครอบคลุมการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการ    และคณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ   ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่และมิติสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ วิธีที่ได้มาซึ่งข้อมูลจะจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานและคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้งสิ้น 11 ครั้ง  รวมทั้งจัดทำเวบ Application เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น