ขอนแก่น แถลงข่าวขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน สร้างการรับรู้และเข้าใจ

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน สร้างการรับรู้และเข้าใจ
วันที่ 10 ก.ค.2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่นพร้อมแถลงข่าวสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนของจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและแถลงข่าวจำนวน 120 คน ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 26 อำเภอ และสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนของจังหวัดขอนแก่น เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน สำหรับจังหวัดขอนแก่นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ภายใต้หลักการดำเนินงาน 2 เรื่อง คือ คนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดเวทีให้ครบทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนมีทีมดำเนินการทีมขับเคลื่อนระดับประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล 199 ทีมๆละ 12 คน รวม 2,388 คน พื้นที่เป้าหมายใน 26 อำเภอแยกเป็นพื้นที่ตำบล 2,331 ทีมดำเนินการ 2,331 หมู่บ้าน พื้นที่ชุมชนเมือง 186 ทีมดำเนินการ 186 ชุมชน มีการจัดเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านและชุมชน แห่งละ 4 ครั้งมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 272,624 คนเฉลี่ยเวทีละ 108 คน ครบทั้งหมู่บ้านและชุมชนรวม 2,517 แห่ง
โดยมีปัญหาและความต้องการจากการลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการมี 21,616 รายการเรียงลำดับ 10 ลำดับแรก 1.ปัญหาเรื่องถนน 2,786 รายการ 2.ปัญหาเรื่องไฟฟ้า 2,075 รายการ 3.ปัญหาเรื่องน้ำใช้ 1,074 รายการ 4.ปัญหาเรื่องฝึกอาชีพ 888 รายการ 5.ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร 790 รายการ 6.ปัญหาเรื่องเลี้ยงสัตว์ 656 รายการ 7.ปัญหาเรื่องยาเสพติด 628 ราย

ข่าว ภาพ ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น