ประชุมเชิงปฎิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด อีสาน ที่ขอนแก่น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.15  น.  ที่ โรงแรมโฆษะขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและปาฐกถาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ และบริษัทอินฟราพลัส จำกัด กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเกิดกระบวนการคัดกรองผู้ประสบภัยอย่างมีมาตรฐานและสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างหน่วยงานของสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางเดียวกันในเรื่องของการบริหารจัดการคลัง การรับบริจาค และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ เพื่อสามารถบริหารความเสี่ยงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ ฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น