ประชุมติดตามงาน โครงการ OTOP นวัตวิถึ ขอนแก่น

20 กค 2561  เวลา 09.00 น.   นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น   ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมออคิด โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนมีความสุข จากข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2558 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 1,441 ราย รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 รวม 9 เดือน เป็นจำนวนเงิน 6,199,333,184 บาท เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก     การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 2,805 ราย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานติดตามสนับสนุนในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยกำหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP  มี 4 ระดับ สีทอง Premium ( แข่งขันสู่สากล ) สีเงิน Classic ( อนุรักษ์คุณค่าสูง ) สีแดง Standard ( พัฒนาสร้างสรรค์ ) และสีน้ำเงิน Rising Star ( ดาวรุ่ง ) และเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี     พัฒนา และบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว จัดทำศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวระดับอำเภอ จัดทำศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน โดยออกแบบ และจัดทำตราสินค้าของฝากของที่ระลึก    ปรับปรุงพัฒนาอาหารพื้นที่ชุมชน   ออกแบบ และจัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย    จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์    ทางด้าน ประเภทผลิตภัณฑ์   กลุ่ม OTOP ต้องปรับตัวสู่การพัฒนา  ทั้งประเภท ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ได้กำหนด พื้นที่ติดตาม คือ อำเภอโนนศิลา อำเภอเปือยน้อย อำเภอหนองสองห้อง กำหนดผู้รับผิดชอบ ปลัดจังหวัดขอนแก่น ติดตามตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น ที่หมู่บ้านศุภชัย   บ้านวังคูน บ้านหัวละเลิง บ้านโนนม่วง บ้านดงเค็ง บ้านหนองหว้า บ้านหนองทุ่ม บ้านตอประดู่ บ้านก้านเหลือง บ้านหัวขัว บ้านวังม่วง บ้านวังหินเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น