ประชุมติดตามงาน โครงการ OTOP นวัตวิถึ ขอนแก่น

20 กค 2561  เวลา 09.00 น.   นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น   ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมออคิด โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนมีความสุข จากข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2558 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 1,441 ราย รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 รวม 9 เดือน เป็นจำนวนเงิน 6,199,333,184 บาท เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก     การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 2,805 ราย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานติดตามสนับสนุนในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยกำหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP  มี 4 ระดับ สีทอง Premium ( แข่งขันสู่สากล ) สีเงิน Classic ( อนุรักษ์คุณค่าสูง ) สีแดง Standard ( พัฒนาสร้างสรรค์ ) และสีน้ำเงิน Rising Star ( ดาวรุ่ง ) และเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี     พัฒนา และบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว จัดทำศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวระดับอำเภอ จัดทำศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน โดยออกแบบ และจัดทำตราสินค้าของฝากของที่ระลึก    ปรับปรุงพัฒนาอาหารพื้นที่ชุมชน   ออกแบบ และจัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย    จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์    ทางด้าน ประเภทผลิตภัณฑ์   กลุ่ม OTOP ต้องปรับตัวสู่การพัฒนา  ทั้งประเภท ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ได้กำหนด พื้นที่ติดตาม คือ อำเภอโนนศิลา อำเภอเปือยน้อย อำเภอหนองสองห้อง กำหนดผู้รับผิดชอบ ปลัดจังหวัดขอนแก่น ติดตามตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น ที่หมู่บ้านศุภชัย   บ้านวังคูน บ้านหัวละเลิง บ้านโนนม่วง บ้านดงเค็ง บ้านหนองหว้า บ้านหนองทุ่ม บ้านตอประดู่ บ้านก้านเหลือง บ้านหัวขัว บ้านวังม่วง บ้านวังหินเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น