สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ คนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561

สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ คนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ คนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561ให้กับคนดีศรีหมู่บ้าน ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ คนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561  ครั้งนี้มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ปรากฏใน สาขาต่างๆได้แก่ ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา   ด้านศิลปะการแสดง    ด้านผู้ประกอบการธุรกิจที่มีคุณธรรม    ด้านเกษตรกรรม     ด้านศิลปหัตถกรรม     ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ด้านการปกครอง ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี    ด้านการรักษาภาษา และวรรณกรรมท้องถิ่น     ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจพอเพียง    โดยเป็นผู้ที่มีผลงานเด่นทั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ซึ่งมีการเสนอและคัดเลือกบุคคลจากทั้ง 26 อำเภอและในเขตชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นด้วยเป็นไปตามโครงการยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม 20 ปี วัฒนธรรมสร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย สำนึกรักษ์บ้านเกิด หวงแหนแผ่นดินเทิดทูนชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และขับเคลื่อนวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้ที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น คนดีศรีหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ของจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น