ขอนแก่น พัฒนา อสม 4.0 ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและภาคีเครือข่าย    จัดงานโครงการประสานความร่วมมือรูปแบบการพัฒนา อสม 4.0 จังหวัดขอนแก่นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น      โดยมีแพทย์หญิงมยุรา      กุสุมภ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี และแพทย์หญิงประนอม   คำเที่ยง      อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการพัฒนาอสม 4.0 อย่างเป็นรูปประธรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาศักยภาพอสม     ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีจิตอาสาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพ      ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีอสมจาก 26 อำเภอและอสม    ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน ทั้งนี้แพทย์หญิงมยุรา   กุสุมภ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข     กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เสนอโครงการอสม 4.0 เป็น 1 ใน 4 โครงการขับเคลื่อนตามโครงการ     ไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล    จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาอสม     ให้มีความรู้และสามารถปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้เพราะอสมที่มีอยู่ทุกชุมชนได้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดดังนั้นการพัฒนาศักยภาพอสม    ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีจิตอาสาเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพทย์หญิงประนอม   คำเที่ยง      อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าว่า  ในปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมายในการพัฒนา อสม   จำนวน 300,000 คน หรือ 45 คน ต่อตำบล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ   อสมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบการพัฒนาอสม 4.0 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดโครงการประสานความร่วมมือรูปแบบการพัฒนา อสม 4.0 ภายใต้ แนวคิดอสม 4.0 ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่  งกิจกรรมภายในประกอบด้วยการแบ่งฐานการเรียนรู้   เพื่อทดสอบความสามารถเรื่องการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติรวมทั้งมีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ของอสม 4.0 ของจังหวัดขอนแก่นโดยมี อสม ทั้ง 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่นและ อสม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วม งานกว่า 400 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น