ขอนแก่นจัดกีฬา “ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 10” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ของเด็กออทิสติก เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันจาก 12 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9, ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนศรีสังวาล จังหวัดขอนแก่น, สมาคมผู้ปกครองออทิสติก จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษ มารีย์นิรมล,  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย, และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ    (ศูนย์วิจัยออทิสติก) รวมมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน  โดยมีการแข่งขันกีฬา เช่นฟุตบอล วิ่ง 25  เมตร วิ่ง 50 เมตร เป็นต้น  ภายในงานมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมออกร้านบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักกีฬา  เช่นร้านก้วยเตี๋ยว  ขนมจีน  ส้มตำ ขนม  น้ำดื่ม  เป็นต้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น