ศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ยื่นหนังสือ ผู้ว่าฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ศิษย์เก่าทุกสาขาวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ผนึกกำลังกว่า 700 คน แสดงพลังความรักความสามัคคี ยื่นหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เพื่อขอให้ท่านช่วยดำเนินการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น เพื่อจะได้ผลิตบัณฑิต และกำลังคนให้ตรงกับความต้องการ และยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของนโยบายรัฐบาล

นาย ทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งพัฒนาสู่เมือง Smart City และ MICE City จึงจำเป็นต้องให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว    วิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยความร่วมมือทางวิทยาการของรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการตามแนวทางของสาธารณรัฐเยอรมัน เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั้งใน และต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า จะนำหนังสือที่ตัวแทน นักศึกษา คณาจารย์ ภาคเอกชนที่ยื่นในวันนี้ ส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น