ศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ยื่นหนังสือ ผู้ว่าฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ศิษย์เก่าทุกสาขาวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ผนึกกำลังกว่า 700 คน แสดงพลังความรักความสามัคคี ยื่นหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เพื่อขอให้ท่านช่วยดำเนินการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น เพื่อจะได้ผลิตบัณฑิต และกำลังคนให้ตรงกับความต้องการ และยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของนโยบายรัฐบาล

นาย ทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งพัฒนาสู่เมือง Smart City และ MICE City จึงจำเป็นต้องให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว    วิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยความร่วมมือทางวิทยาการของรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการตามแนวทางของสาธารณรัฐเยอรมัน เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั้งใน และต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า จะนำหนังสือที่ตัวแทน นักศึกษา คณาจารย์ ภาคเอกชนที่ยื่นในวันนี้ ส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น