มข นำบุคลากรและนักศึกษาออกถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำบุคลากรและนักศึกษาออกถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV เพื่อช่วยเหลือสังคมในต่างประเทศ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดงาน “ถ่ายทอดองค์ความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือสังคมในต่างประเทศ”

นายปราโมทย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธกิจในเรื่องการอุทิศเพื่อสังคม และมีองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การรักษาโรคเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทั้งการเกษตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ ห้องสมุดดิจิทัล เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ และมีบุคลากรที่มีความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในต่างประเทศ

โดยในปี 2561 ได้ส่งทีมบุคลากรและนักศึกษาไปที่ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 6 คน นักศึกษา 32 คน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2561 จำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1. Digital library คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักหอสมุด ไปถ่ายทอดที่ Tharapar Library และ Sitagu International Buddhist Academy 2. Sport therapy คณะเทคนิคการแพทย์ ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ที่บริษัทด้านไอที

และในระหว่างวันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2561 จัดส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 3 ทีม ออกไปให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ สปป.ลาว ได้แก่ 1.สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปถ่ายทอดที่หมู่บ้าน บ้านจาน หลวงพระบาง 2. Mobile Applications Development คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปถ่ายทอดที่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง

ผลการดำเนินโครงการได้สร้างประโยชน์ทางวิชาการให้กับหน่วยงานการศึกษา และการพัฒนาอาชีพของชุมชน และธุรกิจ ในทั้ง 2 ประเทศ อย่างมากและยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น