ขอนแก่น เตรียมพร้อมน้ำท่วม เร่งระบายน้ำ

1 สิงหาคม 2561  สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ตรวจงาน  .  ณ สถานีโรงสูบน้ำ และเดินเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ดีแปด อำเภอเมืองขอนแก่น ที่บูรณาการกับหลายหน่วยงาน เพื่อลดระดับน้ำในบึงหนองโคตร บึงแก่นนคร และบึงทุ่งสร้าง ใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำ (แก้มลิง) ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลให้น้ำในบึงลดระดับพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนในห้วง เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน หรือน้ำท่วมขังซ้ำซาก สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทุกปี การระบายน้ำในจุดที่เหมาะสม การกำหนดจุดพร่องน้ำ เมื่อรับน้ำเข้ามาในช่วงฤดูฝนแล้วระบายน้ำ ที่เตรียมการล่วงหน้าถึง 4 เดือน จึงเป็นหลักประกันการเกิดน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น