รองฯนายกรัฐมนตรี ติดตามแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้มีการจัดประชุมความคิดเห็น เพื่อให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาในระดับภาคฯให้มีความสอดคล้องและความต้องการของพื้นที่และประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           ซึ่งปัญหาพื้นฐานที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการขาดแคลนน้ำ   ดินคุณภาพต่ำ  ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก         มีปัญหาทั้งในด้านความยากจนมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ            แต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย           ดังนั้นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำเป็นจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้วยการใช้ความรู้เทคโนโลยี          นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์         ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งการแสวงหา หาโอกาสใหม่ๆโดยการนำความรู้ทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน            รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่            ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์คือการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน             แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม           สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณา           การการใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆและพัฒนาความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

การสัมมนาช่วงแรกเป็นการมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์  ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา   กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   ช่วงที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นด้านการทำแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาภาคโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2

ในโอกาสนี้ทางนายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำเสนอแผนการบริหารจัดการจังหวัดและนำเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดเป็นจังหวัดแรกและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำเสนอคนละ 4 นาที

ทั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะประมวลผลและสรุปนำเสนอ เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2563 และปีต่อๆไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น