รองนายกฯชื่นชม “ศูนย์โฮมสุข” สร้างสุขให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์โฮมสุขเพื่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   รองนายกชื่นชม “ศูนย์โฮมสุข” สร้างสุขให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ฝันอยากเห็น พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์โฮมสุข โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตำบลนาจารย์ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จ. กาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุข (สสจ.) กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย กล่าวว่า ขอชื่นชมศูนย์โฮมสุข ที่แสดงให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น และ อบจ.กาฬสินธุ์ ที่เป็นองค์กรหลักได้สนับสนุนงบประมาณตั้งเป็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และขับเคลื่อนงานให้เป็นที่ประจักษ์ และหน่วยงานในพื้นที่ได้ช่วยกันนำงบประมาณที่มีไปใช้สร้างสุขและทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดียิ่งขึ้น ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี มีประโยชน์อย่างมากในการดูแลคนในชุมชน โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน จึงอยากให้มีการขยายการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นในจังหวัดอื่นๆ เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้การดูแลมีอยู่ในทุกพื้นที่ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์โฮมสุข เกิดขึ้นจากการสนับสนุนงบประมาณจากของ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย มีภารกิจ ๖ ด้าน ด้วยกันคือ ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านอาชีพ ด้านสังคม และด้านนันทนาการ โดยมี “หมอโฮมสุข” ที่เป็นจิตอาสาในชุมชนช่วยดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ ผลงานเด่นที่เกิดขึ้นได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุที่ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำทำให้สุขภาวะของผู้สูงอายุดีขึ้น และการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตในบ้านไปอย่างปลอดภัยและมีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น “ศูนย์โฮมสุข” จึงเป็นนวัตกรรมของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์มีศูนย์โฮมสุข จำนวน ๕๓ แห่ง และมีเป้าหมายในการขยายให้เต็มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง ๑๕๐ แห่ง ตามความพร้อมของพื้นที่.

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย กล่าวว่า ขอชื่นชมศูนย์โฮมสุข ที่แสดงให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

รองนายกฯชื่นชม “ศูนย์โฮมสุข” สร้างสุขให้ผู้สูงอายุ คนพิการเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น