ขอนแก่น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น.  ที่ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น  ผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดขอนแก่น รวม 130 คน. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเปิดใจรับฟังปัญหาทุกข์สุขของประชาชน และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะ ทุกข์ของชาวบ้านคือการไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้กฎหมาย จึงทำให้เกิดปัญหา ศูนย์ดำรงธรรมจึงต้องเป็นที่พึ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ในงานมีการเสวนา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ”ความคาดหวังของรัฐบาลที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม” คือ พันเอกคฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ หน.ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, คุณปาริชาติ ลิ้มเจริญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, คุณบุญส่ง ไชยมณี ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย , และเสวนาหัวข้อ”เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย”คือ คุณปาริชาติฯ , หัวข้อ”การปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ถูกต้องรวดเร็วและประชาชนมีความพึงพอใจ” โดย หน.สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น