ข่าวดี!! ขอนแก่น รถไฟฟ้า LRT ได้ไปต่อ รมว.เกษตร เห็นชอบ ให้ใช้พื้นที่.

รมว.เกษตรฯ เห็นชอบให้ 5 เทศบาลขอนแก่นใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เป็นสถานีรถไฟฟ้า LRT และพัฒนาเป็นพื้นที่ TOD  ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน พร้อมตั้งเป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์สถานีวิจัยข้าว ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561  ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำผู้บริหาร 5 เทศบาล และผู้บริหาร KKTS เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Smart City (ระยะที่ 1) การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT ขอนแก่น และเสนอบันทึกข้อตกลงการขอใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ส่วนตัวแทนจาก 5 เทศบาล นำโดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นายทองปักษ์ ไทธานี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น  ดร.กฤษวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ  นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น  พล.ต.ชาติชาย  ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศุภวัตร  สาขา นิติกรเทศบาลนครขอนแก่น และคณะร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอคำแนะนำการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว ในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT ขอนแก่น ขณะนี้เหลือ 2 ขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนที่ 1 เรื่องการขอใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ให้เป็นพื้นที่พัฒนา TOD  (Transit-Oriented Development )  ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน  เป็นสถานีรถไฟฟ้ารางเบา เพราะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางเส้นทาง สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดการพึ่งพิงการใช้รถส่วนบุคคลซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนและการกระจายตัวขอบเมืองแบบไร้ทิศทาง   ขั้นตอนที่ 2 คือการประเมิน PPP ว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่อย่างไร แล้วค่อยเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรี ไปวางศิลาฤกษ์ โครงการ ซึ่งเป้าหมายประมาณ เดือนธันวาคม นี้
นายกเทศมนตรี กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่ทางกรมการข้าว ต้องการทดแทน ซึ่งทางโครงการได้หาพื้นที่ที่กรมการข้าวต้องการ และมากกว่าเดิม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกๆ ด้าน ตามที่กรมการข้าวเสนอมา ทั้งนี้จะให้พื้นที่เดิม จำนวน 20 ไร่ ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้องการทำเป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์สถานีวิจัยข้าว ขอนแก่น

ด้านธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยเหตุบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญเติบโตของเมืองเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ทำให้เกิดปัญหามากมาย ด้วยเหตุนี้ จึงอยากพัฒนาพื้นที่ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง ซึ่งเป็นหลักคิดในการดำเนินโครงการภาครัฐรูปแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ

ท้ายสุดนี้ รมว.เกษตรฯ กล่าวสรุปว่า ถ้าเป็นไปตามที่ตกลงกัน เห็นชอบให้ 5 เทศบาลขอนแก่นใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เป็นสถานีรถไฟฟ้า LRT  /Depot ส่วนเรื่องการทำบันทึกแลกเปลี่ยนพื้นที่ (MOU)ร่วมกันให้ ทาง 5 เทศบาลขอนแก่น ปรับปรุงที่อยู่ใหม่ให้กับทางศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น สำเร็จเสร็จทุกอย่างก่อนค่อยเข้าสู่กระบวนการย้ายศูนย์วิจัย้าว ส่วนการลงนามในMOU ให้ส่งร่างMOUพร้อมส่งเอกสารที่กระทรวงมหาไทย เห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทจำกัดของ 5 เทศบาล เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้ตรวจพิจารณา จากนั้นขั้นตอนที่ 2 ตั้งคณะทำงานพบปะเพื่อปฏิบัติตาม MOU โดยมอบหมาย รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน พร้อมตัวแทนกรมการข้าว ไปดูคุยประชุมร่วมกับคณะทำงานขอใช้ที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ขาว ภาพ เพจ เทศบาลนครขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น