สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดแถลงข่าวสัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018 : ปรับโฉมการจัดการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน

สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดแถลงข่าวสัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018 : ปรับโฉมการจัดการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน
22 ส.ค.2561 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ”ประเทศไทย 2018 ปรับโฉมการจัดการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยมี ดร.นิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น            ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1             ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2             ดร.ศุภสิน ภูสินโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น ร่วมแถลงการจัดงาน ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา และสื่อมวลชนร่วมรับฟังแถลง
ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่นกล่าวว่าการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและเป็นการเตรียมพลดีที่สู่สังคม เนื่องจากช่วงปฐมวัยจะมีการเจริญเติบโตของทุกด้านอย่างสมดุลมากที่สุดของชีวิต เช่น ด้านสติปัญญา สมองจะเจริญเติบโตไปแล้วถึงร้อยละ 80  พัฒนาการด้านสังคมกำลังก่อรูปเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดในวัยที่สูงขึ้น ถ้าเด็กไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม พัฒนาการของเด็กจะชะงักงัน และยากที่จะเยียวยาให้สมบูรณ์ได้ในวัยต่อไป จนมีนักการศึกษากล่าวว่า “เด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิต”
ดร.เชิดศักดิ์ กล่าวอีกว่าการศึกษาใน ระบบมอนเตสซอริ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดได้ในวัยที่สูงขึ้นต่อไป จะเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของพลเมืองแบบยั่งยืน
ดร.นิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สพฐ. กล่าวว่าการศึกษารูปแบบมอนเทสซอริได้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กและใช้ได้กับเด็กทุกคน เนื่องจากหลักการของมอนเทสซอริมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้แม้ในพื้นที่ที่มี ความแตกต่างทางภาษา สังคม และวัฒนธรรม ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมทำให้การศึกษามอนเทสซอริตอบโจทย์การศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความเชื่อที่ว่า “การให้การศึกษาแก่เด็กไม่ใช่เป็นการนำความรู้ไปให้แก่เด็ก แต่เป็นการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์กับความสามารถและความต้องการตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้เรียน” ดังนั้นจะช่วยพัฒนาประเทศได้ แนวการศึกษามอนเทสซอริสามารถใช้ได้กับเด็กทุกกลุ่มทุกวัยตั้งแต่ประถมถึงมัธยม โดยแบ่งออกเป็นช่วงๆ ได้แก่เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี, 3-6 ปี, 6-12 ปี, และ 12-18 ปี
ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่าในปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดงาน สัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018 : ปรับโฉมการจัดการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน   กำหนดการจัดงาน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561  ในงานมีการแสดงรวมของงาน “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018 : ปรับโฉมการจัดการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน Montessori Conference Thailand 2018 Theme: Reshaping Education for Sustainable World  .กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,100 คน   ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ จำนวน. 700 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนปฐมวัยแบบ “มอนเตสซอริ” จำนวน 27 เขตพื้นที่, สกอ. 9 มหาวิทยาลัย, องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถานศึกษาเอกชน  . ผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 400 คน ลักษณะของงานประกอบด้วย   การบรรยายพิเศษ เรื่อง Global Montessori โดย Mr.Biil Conway Keynote speaker จากสมาคมมอนเตสซอริสากล     การกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรฐศิลป์  . การเสวนาวิชาการ เรื่อง“การจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอริในประเทศไทย” มีร่วมเสวนาทางวิชาการ โดย รศ. ดร.ทิศนา แขมณี กรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา     นายแพทย์ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศาสติ์ คณะกรรมการปฐมวัยแห่งชาติ  ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ สมาคมมอนเตสซอริประเทศไทย    ผู้แทนผุ้ปกครองเด็กที่เรียนรูปแบบมอนเตสซอริ   ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนา       การนำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับมอนเตสซอริที่ประสบผลสำเร็จโดย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่จัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี ในประเทศไทย มีผู้ร่วมนำเสนอบทเรียน                   โดย ดร. สวาฎิพร แสนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2   นายอเนก จันทรเสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) นางเอื้อมพร ยั่งยืนสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตัวแทนครูผู้สอนด้วยรูปแบบมอนเตสซอริ   นายชัยณรงค์ ชนะพลพิทักษ์ ตัวแทนผู้ปกครองเด็กพิเศษที่เรียนด้วยนวัตกรรมมอนเตสซอริ การแสดงนิทรรศการประอบด้วย  การสาธิตห้องเรียนเสมือนจริงของมอนเตสซอริ ในระดับก่อนปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6     การจำลองสื่อมอนเตสซอริ   การฉายภาพยนตร์เกี่ยวมอนเตสซอริ              รวมถึงการผลิตสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับมอนเตสซอริเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น