รองนายกฯ เปืดงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

รองนายกฯฉัตรชัยเปิดเวทีคิกออฟธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
วันที่ 22 ส.ค.2561  ที่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดเวทีคิกออฟ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์พร้อมมอบธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ให้กับ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ตามแนวทางการบริหารจัดการและการดูแลสุขภาพของคณะสงฆ์ทั่วทั้งประเทศ   โดยมีคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆฺ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เป็นอย่างมาก โดยได้เร่งรัดการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560
ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศที่มีอยู่รวมกว่า 300,000 รูป ในขณะนี้ โดยธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับนี้นั้นจะเริ่มดำเนินการทันที โดย 2 เดือนต่อจากนี้จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง

และภายในเดือนธันวาคม  2561 จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง และในปีนี้ 2562 รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ได้ 5,000 วัด ในภาพรวมทั่วทั้งประเทศ โดยแยกเป็น 2 โครงการหลัก ที่ประกอบด้วย 1  วัด 1 โรงพยาบาล/รพ.สต.ซึ่งเป็นการจับคู่การดูแลสุขภาพพระสงฆ์กับสถานบริการสุขภาพ อย่างน้อยโรงพยาบาล/รพ.สต.ละหนึ่งวัด

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันวิสาขบูชาที่ผ่านมา และ 2.โครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้วัดศาสนสถาน บ้าน หรือชุมชน และโรงเรียน  พลังประชารัฐ เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานจากการมีส่วนร่วม ความเสียสละของคนในชุมชน และการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่  ขณะเดียวกันได้มอบให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งนำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับแรกไปขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ

โดยมุ่งขยายสู่ทั่วประเทศ เริ่มจากเป้าหมายการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงห์แห่งชาติสู่พื้นที่โดย จากนี้ไปกระทรวงสาธารณสุขจะต้องประสานการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์ ในการจัดส่งบุคลากรด้านสุขภาพที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและดูแลวัดที่จับคู่ในพื้นที่ ให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น