รัฐบาล ขับเคลื่อนงานประชารัฐด้านสังคมเพื่อคนพิการ ที่ จ.ขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเพิ่มการจ้างงานคนพิการ พร้อมสานพลังประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ จ.ขอนแก่น

22 สิงหาคม 2561 ที่ห้างเซนทรัลพลาซา จ.ขอนแก่น  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนงานประชารัฐด้านสังคมเพื่อคนพิการ  ซึ่งบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการจ้างงานคนพิการ และขับเคลื่อนและติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ call center เพื่อส่งเสริมให้คนพิการในศูนย์ได้มีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง โดยปี 2561 กลุ่มเซ็นทรัลได้สนับสนุนและจ้างงานคนพิการ โดยมีพนักงานประจำซึ่งเป็นคนพิการจำนวนกว่า 450 คน รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพคนพิการ จำนวน 300 คน รวมทั้งสิ้น 750 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น