กรมทางหลวง สรุปผลคัดเลือกเส้นทาง มอเตอร์เวย์ โคราช – ขอนแก่น

สรุปผลคัดเลือกเส้นทาง มอเตอร์เวย์ โคราช – ขอนแก่น

กรมทางหลวง เศึกษาแนวเส้นทางโครงการ มอเตอร์เวย์ นครราชสีมา-ขอนแก่น แก้ปัญหาจราจรคับคั่ง ผ่าน 45 ตำบล 16 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และ จ. มหาสารคาม

23 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครขอนแก่น เปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายนครราชสีมา-ขอนแก่น สัมมนาครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชนและประชาชนในแนวเขตศึกษาโครงการ จำนวนกว่า 200 คน รับฟังการชี้แจงข้อมูลแนวทางเลือกของโครงการ จากนายเสกสิทธิ์ ศิริไวทยพงศ์ ผู้จัดการโครงการ ฯ และผู้แทนกรมทางหลวงตามกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเวนคืนที่ดินและการพัฒนาโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด

นายเสกสิทธิ์ ฯ เปิดเผยว่า โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์สายนครราชสีมา-ขอนแก่น เป็นโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ.ศ. 2560-2579 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-หนองคาย เป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ปัจจุบันกรมทางหลวงกำลังก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่า 40 % และกำหนดแผนเปิดให้บริการปี 2563 ซึ่งมีลักษณะโครงข่ายวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ สิ้นสุดทางที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับตอนบนได้เป็นระบบ เป็นโครงข่ายหลักการคมนาคมทางถนนรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอินโดจีน ช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค จะเป็นทางเลือกที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบทางหลวงที่อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง เนื่องจากเป็นทางหลวงมาตรฐานสูงและควบคุมการเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ สนับสนุนการท่องเที่ยว ลดปัญหาจราจรคับคั่งบนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ

คณะทำงานได้กำหนดจุดต้นทางปลายทาง โดยใช้หลักเกณฑ์คัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมในปัจจัยด้านวิศวกรรมจราจร,ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมทั้งให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อจำกัดต่างๆ เช่นเขตพื้นที่อนุรักษ์ ลุ่มน้ำต่างๆ วัด โรงเรียนและต้องห่างจากพื้นที่เคยเกิดปัญหาน้ำหลากและน้ำท่วม จากเกณฑ์พิจารณาได้กำหนดแนวทางเลือกที่ 2 เป็นเส้นทางผ่าน 45 ตำบล 16 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ แยกออกจากถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 183+400 พื้นที่ อ.ขามทะเลสอ จุดตัดทางหลวง 2068 แยกเข้าสู่พื้นที่ อ.โนนสูง ผ่านทางหลวงชนบท นม.6019 ข้ามทางรถไฟสายนครราชสีมา-หนองคาย ก่อนเข้าสู่พื้นที่ อ.คง จากนั้นแนวเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ อ.บัวใหญ่ อ.สีดา เข้าสู่พื้นที่ อ.ประทาย อ.พล และ อ.หนองสองห้อง ตัดทางหลวง 207 เข้าสู่พื้นที่ อ.บ้านไผ่ ผ่านทางหลวง 2301 และตัดทางหลวง 23 ซึ่งแนวเส้นทางจะอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง อ.บ้านไผ่ และ อ.กุดรัง เข้าสู่พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย และ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยสิ้นสุดบนทางหลวง 203 ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ รวมระยะทางประมาณ 203.33 กิโลเมตร
ช่วงเปิดโอกาส ให้แสดงความติดเห็น มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้สอบถามเส้นทางจุดตัด ทางเขื่อม และมีการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ ที่โครงการผ่านหรือไม่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น