การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น ได้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการรศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในการบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษากับทุกภาคส่วน    อีกทั้งต้องทำหน้าที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดให้มีความคล่องตัวรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ         ทั้งนี้การประชุมสัมมนาเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการนำกรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการที่ช่วยบริหารราชการในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้ตามที่หัวหน้าคสช  มีคำสั่งในการปฏิรูปการบริหารราชการกระทรวงศึกษาในส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี 2559 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดทำหน้าที่ในการบูรณาการยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาทุกภาคส่วน รวมทั้งทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล บุคลากรของการศึกษาในจังหวัดให้มีความคล่องตัวเป็นเอกภาพ  สำนักงาน ก.ค.ศจึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดคณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัดด้านบริหารงานบุคคลและผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 540 คน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น