การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น ได้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการรศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในการบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษากับทุกภาคส่วน    อีกทั้งต้องทำหน้าที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดให้มีความคล่องตัวรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ         ทั้งนี้การประชุมสัมมนาเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการนำกรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการที่ช่วยบริหารราชการในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้ตามที่หัวหน้าคสช  มีคำสั่งในการปฏิรูปการบริหารราชการกระทรวงศึกษาในส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี 2559 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดทำหน้าที่ในการบูรณาการยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาทุกภาคส่วน รวมทั้งทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล บุคลากรของการศึกษาในจังหวัดให้มีความคล่องตัวเป็นเอกภาพ  สำนักงาน ก.ค.ศจึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดคณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัดด้านบริหารงานบุคคลและผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 540 คน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น