สาธารณสุข เตือน ชาวขอนแก่น เฝ้าระวังป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เตือน ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เฝ้าระวังป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ
ลดการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดี

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชนชาวจังหวัดขอนแก่น ให้ดูแลสุขภาพอนามัย ให้แข็งแรง ลด ละเลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี สาเหตุการตาย การสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานการณ์ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับประเทศไทย พบอุบัติการณ์พยาธิใบไม้ตับทั้งประเทศ ร้อยละ 8.7 ภาคอีสานร้อยละ 18 ภาคเหนือร้อยละ 10 แต่พบว่า ในบางหมู่บ้านของภาคอีสานอัตราความชุกสูงมากถึงร้อยละ 85 และบางหมู่บ้านในพื้นที่ภาคเหนือ มีอัตราความชุกสูงมากถึงร้อยละ 46 มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี สูงที่สุดในปี 2548 ประมาณ 28,000 ราย ในปี 2556 มีผู้เสียชีวิต 14,314 ราย มากที่สุดคือภาคอีสาน 7,593 ราย รองลงมาคือภาคเหนือ 2,638 ราย สำหรับจังหวัดขอนแก่น พบมากในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ ดังนั้น โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จึงถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญและรุนแรงอย่างมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่สามารถร่วมมือกันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้วยการ ลด ละเลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การจัดการเรียน การสอนแบบ บูรณาการในสถานศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างสุขนิสัยให้กับเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม จะสามารถลดปัญหาการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและการเสียชีวิต จากโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ในอนาคต
นายแพทย์พีระ กล่าวต่อไปว่า แม้การสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงพบว่า มีผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ในเกณฑ์ที่สูง โดยจังหวัดขอนแก่นมีการมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูง เพราะหลายชุมชนตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำพอง ซึ่งอุดมไปด้วยปลาตะเพียน ดังนั้น ประชาชนต้องป้องกันตนเองจากการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ด้วยการเลิกกินปลาน้ำจืดมีเกล็ดที่ปรุงไม่สุก โดยเด็ดขาด ขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสาร ก่อมะเร็ง ได้แก่ อาหารที่มีราขึ้น อาหารใส่ดินประสิวและไนโตรซามีน เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม แหนม ไส้กรอก เบคอน รวมถึงอาหารประเภทหมักดอง เค็มจัด เผ็ดจัด ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อพฤติกรรมสุขภาพดี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น