พาณิชย์ ขอนแก่น สัมมนา Smart Trader เปิดเกมรุกบุกตลาดโลก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยนจังหวัดขอนแก่น   สำนักงานพาณิชย์ขอนแก่นได้จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการภายใต้ชื่อ Smart Trader เปิดเกมรุกบุกตลาดโลก โดยมี ดร.อลงกต  วรกี   ปลัดจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 150 คนซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬาสินธุ์  ใช้ระยะเวลาอบรม 2 วัน ตั้งแต่ 28 ถึง 29 สิงหาคม

ปลัดจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการภายใต้ชื่อ Smart Trader เปิดเกมรุกบุกตลาดโลก  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในภูมิภาคในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะในด้านการค้าระหว่างประเทศรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดที่จะขยายช่องทางการตลาดไปสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านช่องทางการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ระดับนานาชาติในประเทศ ในงานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2018 ช่วงเดือนกันยายนนี้

การสัมมนาครั้งนี้มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมการสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมนำกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้า ระดับนานาชาติในประเทศโดยจะมีการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย   โดยมีกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีมาตรฐาน สากลจาก 3 กลุ่มได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร            กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางความงามและกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าของตกแต่ง         านสำหรับกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรมจะมีการอบรมแบบ knowledge Training ควบคู่ไปกับการฝึกภาคปฏิบัติเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น