ธปท อีสาน เสวนาเศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SMEs ในโลกดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561  ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SMEs ในโลกดิจิทัล” โดยกล่าวถึงพัฒนาการ ที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของ ภาคธุรกิจ เศรษฐกิจโลกขยายตัวดีต่อเนื่อง และกระจายตัวมากขึ้น โดยประเทศเศรษฐกิจหลักประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้การใช้จ่ายภายในประเทศขยายตัว ด้านเศรษฐกิจประเทศจีนขยายตัวดีจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวดี แม้ว่าจะชะลอ ลงบ้างจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่ยังต้องติดตาม คือ ความเสี่ยง
จากการดำเนินนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาที่อาจน าไปสู่สงครามการค้า ความเสี่ยงจากการด าเนินนโยบาย การเงินที่แตกต่างกัน และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยังต้องติดตาม โดยเฉพาะตะวันออกกลาง เศรษฐกิจไทยขยายตัวชัดเจนขึ้นต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อสำคัญมาจากการ ส่งออกสินค้า และภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้การบริโภคภาคในประเทศขยายตัว การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรง ขับเคลื่อนที่ส าคัญ ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่ได้รับความสนใจสูง ทั้งนี้ ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ ประกอบด้วย ภาระหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยฉุดรั้งการบริโภค สังคมสูงวัยส่งผลให้ตลาดแรงงานตึงตัว และความสามารถในการแข่งขันของภาค ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs  ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เท่านั้น แต่หมายรวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถ ดำเนินการได้ ประการแรก ผู้ประกอบการ SMEs ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในทุกขั้นตอนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบริหารการเงิน สินค้าคงคลัง การบริการหลังการขาย ประการที่สอง คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเป็นส่วนส าคัญต่อการวางแผนและการตัดสินใจ ประการถัดมา คือ การเข้า ไปมีส่วนร่วมในธุรกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy) ซึ่งใช้เงินลงทุนต่ า และมีส่วนช่วยในการจัดสรร ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประการสุดท้าย คือ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น