ราชมงคล ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ

7 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (ESTACON 2018) ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยมี ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยหน้าใหม่มีเวทีในการนำเสนอผลงาน สนับสนุนนักประดิษฐ์คืดค้นสิ่งแปลกใหม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 มีเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นได้มอบพระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์ พระประจำสถาบันที่ได้จัดสร้างเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น 50 ปี  ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วเพื่อให้ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมกันนี้ อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพการประชุม ครั้งที่ 10 ให้กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น