ราชมงคล ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ

7 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (ESTACON 2018) ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยมี ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยหน้าใหม่มีเวทีในการนำเสนอผลงาน สนับสนุนนักประดิษฐ์คืดค้นสิ่งแปลกใหม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 มีเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นได้มอบพระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์ พระประจำสถาบันที่ได้จัดสร้างเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น 50 ปี  ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วเพื่อให้ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมกันนี้ อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพการประชุม ครั้งที่ 10 ให้กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น