สาธารณสุข ขอนแก่น สัมมนาสื่อขอนแก่น

วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น   นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการงานด้านสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขตามโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแถลงข่าวสื่อมวลชน ขยายเครือข่ายประสานสัมพันธ์บุคลากรสาธารณสุขที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขและสื่อมวลชน ผู้ที่จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพไปสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ ผ่านสื่อแบบเดิมและสื่อดิจิตัลให้ตรงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและครอบคลุม ส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูลสุขภาพด้านสาธารณสุขที่มีความถูกต้อง ทันเวลา ลดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสุขภาพและภัยคุกคามด้านสุขภาพต่อชีวิต เพื่อการบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง    สร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น    ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันระบบสุขภาพยั่งยืน       ในการนี้ นพ.อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ขอนแก่น นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา สสจ.ขอนแก่น นายสุริยันต์ สุเพ็งคำภา สสอ.เมือง และเจ้าหน้าที่ สสจ.ขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสาธารณสุขกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชนและคณะกรรมการงานด้านสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด สื่อมวลชนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นักจัดรายการวิทยุ คณะกรรมการด้านสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์จำนวน 75 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น