พม ขอนแก่น คุมเข้มสถานบันเทิง ห้ามทำผิดกฎหมาย

วันที่11ก.ย.61  นางสุจิตรา พินดวง พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ประทัศสานัง ผู้ช่วยปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ (ร้านคาราโอเกะ) ที่เสี่ยงต่อการเเสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจพบพนักงานหญิงสัญชาติลาว จำนวน 7 คน อายุระหว่าง 21-25 ปี
มีใบอนุญาตทำงานถูกกฎหมาย (MOU) สถานประกอบกิจการมีใบอนุญาตถูกต้อง ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการค้าประเวณี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบกิจการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด และเน้นย้ำในเรื่อง  ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ  ห้ามมิให้เปิดบริการเกินกว่าเวลาตามที่กฎหมายกำหยด  ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุ่มเสพยาเสพติด ห้ามมิให้มีการเเสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีที่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์และ ห้ามมิให้จ้างเเรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น