ขอนแก่นพร้อมเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเวที รับฟังความคิดเห็นโครงการรองรับการพัฒนาท่าเรือบก ในภูมิภาค ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ของงานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก( dry Port )ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าการบริการและการลงทุนในภูมิภาค

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก dry Port ในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบกที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาและกำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ในการพัฒนาท่าเรือบกให้ชัดเจนรวมทั้งการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก เพื่อตอบสนองต่อปริมาณการขนส่งสินค้า ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการขนส่งทางราง อาทิ ท่าเรือบก ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสถานีขนส่งสินค้าคลังสินค้าปลอดอากร ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้ารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์คนยกตู้สินค้าทางรถไฟในแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในแนว (Economic corridor  ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เป็นการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศให้สามารถยกระดับโลจิสติกส์ ไปสู่ศูนย์กลางทางการค้าการบริการและการลงทุนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังประตูการค้าหลัก และด้านการค้าสำคัญของประเทศสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมและวางแผนวางระบบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนและความพร้อมในทุกด้านหากได้รับการพิจารณาเป็นจุดกระจายสินค้าท่าเรือบกของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในส่วนของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ประเทศไทยฉบับที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยยกระดับด้านโลจิสติกส์สู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าการบริการและการลงทุนในภูมิภาคด้วยการพัฒนาการขนส่งทางราง    สิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์เช่นศูนย์รวมกระจายสินค้า   คลังสินค้าปลอดอากร   สถานีขนส่งสินค้า   ท่าเรือบก ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้ารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ยกขนตู้สินค้าทางรถไฟในแนวยุทธศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงอยู่ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมโดยเฉพาะระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร (สนข)  ได้ศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาท่าเรือบกเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบกของประเทศไทย  ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์   วิสัยทัศน์   เป้าหมาย   การพัฒนา   รวมถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับและและความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยท่าเรือบกของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก และเพื่อส่งเสริมกำกับดูแลกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม   เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมส่งเสริมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าสู่ระบบรางซึ่งประหยัดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น