พาณิชย์ จับมือป่าไม้และธกส ให้ความรู้ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ทรัพย์ชนิดใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ

12 กย 2561 ที่โรงแรมอวานี   ขอนแก่น   กระทรวงพาณิชย์จับมือกรมป่าไม้และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธกส  ให้ความรู้ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ทรัพย์ชนิดใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าใจรายละเอียดของกฏกระทรวงใช้ประโยชน์จากการนำไม้ยืนต้น   ขอสินเชื่อต่อยอดธุรกิจพร้อมสนับสนุนประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อเป็นการออมเป็นสินทรัพย์ในอนาคต

นายคำนวณ   สุวรรณดี   พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อการออมและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการปลูกป่าและกฎหมายฉบับดังกล่าวยังเอื้อประโยชน์ต่อสถาบันการเงินในการเพิ่มช่องทางการให้แหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินโดยมีกฎหมายรองรับ

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า        จึงร่วมมือกับกรมป่าไม้          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคาร ธกส         เดินสายให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินผู้บังคับหลักประกันและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบัญญัติของกฎหมายสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันผู้รับหลักประกันและผู้บังคับหลักประกัน          ตลอดจนเข้าใจวิธีการและแนวทางการนำไม้ยืนต้นมูลค่าสูงมาเป็นหลักประกัน    พร้อมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่     ใช้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ smes สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ได้ง่ายมากขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น     โดยกำหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันธุรกิจได้ 6 ประเภทได้แก่กิจการ   สิทธิ์เรียกร้องเช่นสัญญาเช่า   บัญชีเงินฝากธนาคาร    สังหาริมทรัพย์ที่มี ผู้ให้หลักประกันใช้ประกอบการธุรกิจเช่นเครื่องจักร สินค้าคงคลัง    อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอื่น โดยตรงเช่นที่ดินจัดสรร   หมู่บ้านจัดสรร    ทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินอื่นๆตามกฎหมาย กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งก็คือไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น