สธ ขอนแก่น จัดงาน สานพลัง สร้างคุณภาพชีวิต คนขอนแก่น

17 กันยายน 2561 ที่โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม “สานพลัง สร้างคุณภาพชีวิต คนขอนแก่น” Smart Kids Smart City for Quality of Life พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูผลงานต้นแบบพื้นที่ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2561 จำนวน 17 พื้นที่ ที่โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
           นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้กรอบประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ คือคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน และการจัดการขยะต้นทาง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองขอนแก่นน่าอยู่ น่าอาศัย สอดคล้องตามหลักคิดคนไทยใส่ใจดูแลกัน Thailand Caring Society จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มวัยในหลายด้าน อาทิ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ในกรอบการทำงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (พลัส) ผู้พิการถูกจ้างงานเข้าสู่ระบบสาธารณสุขตามกฎหมายมาตรา 35 คนด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านที่พักอาศัยและอาชีพ เกิดความร่วมมือในการจัดทำผ้าป่าประชารัฐจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและระยะท้าย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการอำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนชาวขอนแก่น
สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นหนุนเสริมขวัญกำลังใจให้กับภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับ และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ระดับตำบล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ที่แสดงถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคท้องถิ่น โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐที่เป็นรูปประธรรมชัดเจน จนเกิดผลลัพธ์กับประชาชนคนขอนแก่นในหลากหลายด้านที่ส่งผลให้ลดภาวะโรค และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอําเภอ ท้องถิ่นอำเภอสาธารณสุขอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ คณะกรรมการบริหารสมาคม อสม. จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่าย อสม. ระดับพื้นที่เข้าร่วมจำนวนกว่า 800 คน
https://www.youtube.com/watch?v=cMgvbqwm0zc&t=53sเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น