นายกฯ ธีระศักดิ์ นำสื่อชมโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า ขอนแก่น

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า   บ้านคำบอน อ.เมือง จ.ขอนแก่น   นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น  จากวิกฤตปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่นมีไม่เพียงพอทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบประกอบกับความวิตกในการขาดแคลนแหล่งพลังงานอันเนื่องมาจากการบริโภคพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย เทศบาลจึงเล็งเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน มีความก้าวหน้าและขยะมูลฝอยชุมชนนั้นเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างหนึ่งที่เหมาะสมและสามารถแปรรูปเป็นกระแสไฟฟ้าได้เทศบาลจึงมีความประสงค์จัดตั้งโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยให้เอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารจัดการและลงทุนทั้งหมดนอกจากจะเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแล้วยังสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลได้เปิดโอกาสให้เอกชน คือบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์จำกัด เข้ามาดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ สถานีกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ  ถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น-อุดรธานี) กิโลเมตรที่ 17 บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และคิดค่ากำจัดขยะใหม่ไม่เกิน 250 บาท/ตัน ใน 3 ปีแรกและเพิ่มขึ้น 10 % ทุก 3ปี  ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 20 ปี   ซึ่งโรงงานดังกล่าว ใช้เทคโนโลยีแบบเผาตรงระบบปิดโดยจะนำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้ขยะประสิทธิภาพสูง  ประกอบด้วยระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและใช้ในหลายประเทศ สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมๆกัน เช่น เศษไม้ กระดาษพลาสติก ยาง ผ้าและเศษอาหาร จากทั้งขยะเก่าและขยะใหม่รวมกันของเทศบาลฯ ประมาณ 450-600ตัน/วัน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ประมาณ 4.5 เมกกะวัตต์ และ 1.5 เมกกะวัตต์นำกลับไปใช้ในภายในโรงงาน    สำหรับการดูแลชุมชนรอบโรงงาน ประมาณ 200 กว่า ครัวเรือน  ทางโรงงานยังได้มีกองทุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องชุมชนบริเวณโดยรอบและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับปริมาณฝุ่นที่ได้จากการกำจัดขยะ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่ง ปริมาณฝุ่นละออง วัดได้ 0.0 Mg น้อยกว่าค่ามาตรฐาน 70 Mg, ค่าความทึบแสง วัดได้ 0.0 น้อยกว่าค่ามาตรฐาน 10 % , คาบอนมอนอกไซด์ วัดได้ 10.3 PPMน้อยกว่าค่ามาตรฐาน 120 PPM เป็นต้นปัจจุบัน (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2561 )

ปัจจุบันมีหน่วยงานในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 27แห่ง ที่ได้ใช้บริการกำจัดขยะ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 แห่ง และ เอกชน 2 แห่งโดยมีปริมาณขยะประมาณ 370 ตัน/วัน   สำหรับการบริหารด้านการจัดการขยะ เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบ่งออกเป็นระบบการจัดการต้นทาง กลางทาง และปลายทางซึ่งการจัดการขยะต้นทางมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นโครงการชุมชน วัด ร่วมใจลดขยะ ณ ต้นทาง เทศบาลนครขอนแก่นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดขยะ หาวิธีไม่ก่อขยะ หรือคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น