แถลงข่าวงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9”

แถลงข่าวงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9”
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายจุลนพ ทองโสภิต เป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9” ตอน Khonkaen pink bra run 2018 พร้อมด้วย นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากูล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพูเทศบาลนครขอนแก่น
ในงานได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่ายในการจัดงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม” ร่วมแถลงข่าว ประกอบไปด้วย .น.พ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ นส.ธารินี เพชรรัตน์ ผู้ตรวจการพยาบาล แผนกการพยาบาลศัลยกรรม และออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ .นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยขอนแก่น .ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ.นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ประธานชมรมมัจจุราชสีชมพู เทศบาลนครขอนแก่น

นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การร่วมมือ ขยายเครือข่าย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูมะเร็งเต้านม กับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ อีกด้วย

ทั้งนี้งาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 9” ตอน Khonkaen pink bra run 2018 ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ภายในงานจะมีการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมทั้งชมนิมรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม , การเสวนา “เรื่องจริงหรือไม่ ใช่หรือมั่ว ไขข้อข้องใจจากโลกโซเซียล” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบทุกข้อข้องใจ , เวลา 17.00 น. มีกิจกรรมวิ่ง Fun run ระยะทาง 5 กม. และร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ “เปิดไฟสีชมพู” อันเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม และ รับชมมินิคอนเสิร์ตจาก “ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น