วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จัดการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ CASNIC ครั้งที่ 6

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ CASNIC ครั้งที่ 6 โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย จากในประเทศและนานาชาติเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้ง คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 500 คน จัดโดยวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง “Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ   โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา โดยมีสถาบันทางวิชาการในประเทศ 15 สถาบัน ต่างประเทศ 11 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 26 สถาบันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น