เสวนา ศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯหนองคาย

10 ตุลาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น        รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา ได้กล่าว่า โครงการ ศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯหนองคาย   แที่มาของโครงการโครงการรถไฟความเร็วสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพ  หนองคายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งไทยพ.ศ 2558 ถึง 2565   มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียนและสาธารณประชาชนจีนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ One Belt One Road เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาครวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯหนองคายมีระยะทาง 608 กม  เริ่มดำเนินการปี  2561  กำหนดเปิดใช้งานปี 2565 แบ่งเป็น 2 ระยะระยะที่ 1 กรุงเทพฯ  นครราชสีมา  ระยะทาง 253 กม มีจำนวน 6 สถานีได้แก่บางซื่อ   ดอนเมือง  อยุธยา  สระบุรีปากช่องและนครราชสีมา      ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ นครราชีมา มีระยะทาง 253 กม  ใจำนวน 6 สถานี  ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม  ใช้งบประมาณ 179’413 ลบ   มีผลตอบแทนเศรษฐกิจ 11.68 %  โดยรัฐบาลไทย รับผิดชอบงานโยธา กว่า 70 % ส่วนรัฐบาลจีน รรับผิดชอบระบบรางและตัวรถไฟ    ส่วนระยะที่ 2 นครราชสีมา  หนองคาย  ระยะทาง 355 กม  จำนวน 5 สถานีได้แก่บัวใหญ่   บ้านไผ่  ขอนแก่น  อุดรและหนองคาย วัตถุประสงค์  ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของพื้นที่ที่รถไฟ  มี่วิ่งผ่านของจังหวัดประกอบด้วยอยุธยา สระบุรี  โคราช   ขอนแก่น   อุดรธานีหนองคาย   เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการก่อสร้างและบริหารทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการค้าการลงทุนที่มีผลต่อการเพิ่มโอกาสและขยายตัวด้านเศรษฐกิจ   เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวบริการและขยายตัวของการใช้พื้นที่  และเพื่อศึกษาผลกระทบทางการเคลื่อนย้ายประชากร
โดยวิธีการศึกษาวิจัยเป็นการจัดเวทีเสวนาเพื่อแนะนำโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ   มีการสำรวจข้อมูลโดยแบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดสนทนากลุ่มย่อย   ผลที่คาดว่าจะได้การศึกษาจากวิจัยได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านโครงสร้างทางสังคมและการดำเนินโครงการรถไฟกรุงเทพฯ  หนองคายเกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงและประชาชนทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ
ทั้งนี้ในการจัดเวทีเสวนา มีตัวแทนของราชการผู้นำท้องถิ่น   ชุมชน  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น  ภาคเอกชนและภาคประชาชนประชาชนที่สนใจมาร่วมงานกว่า 200 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น