น้ำในเขื่อนน้อย ปีนี้งดทำนาปัง

คณะกรรมการบริหารน้ำจังหวัดขอนแก่น  ได้มีการประชุมเมื่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ คาดว่า วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีปริมาณน้ำใช้การ 318 ล้าน ลบม. ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำ ทุกกิจกรรม จนถึงต้นฤดูฝนปี 2562 มีความต้องการใช้น้ำประมาณ 646 ล้าน ลบม.   เขื่อนมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ เท่านั้น ไม่เพียงพอสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้งทุกประเภท
จากผลการประชุม จึงมีมติ  ให้งดปลูกพืชฤดูแล้ง โครงการหนองหวาย  งดการปลูกพืชของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สูบน้ำจากแม่น้ำชี ซึ่งใช้น้ำต้นจากเขื่อนอุบลรัตน์มาเติมช่วงฤดูแล้ง  ลดการเลี้ยงปลากระชังในลำน้ำพอง   และจะบายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น  ทั้งนี้ให้เฝ้าระวังและควบคุมการระบายน้ำเสียหรือสารปนเปื้อนจากจากฟารม์ปศุสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำลำน้ำพอง  และให้สำรวจความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน เพื่อประเมินความต้องการใช้น้ำ สอดคล้องกับน้ำต้นทุน  ใหสำรวจแหล่งน้ำดิบ เพื่อผลิตประปา เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับน้ำต้นทุน  และประชาสัมพันธ์ ให้ องค์กรปกคองท้องถิ่น หรือ อปท. เก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้มากที่สุด เช่น สร้างฝายทดน้ำชั่วคราว สูบน้ำเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำชุมชน  และให้งดการสนับสนุนการสูบน้ำ เพื่อการเกษตร ที่ใช้น้ำจากลำน้ำพอง และแม่น้ำชี ในพื้นที่ขอนแก่น -มหาสารคาม  และขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดและจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อลดการใช้น้ำจากเขื่อน  ทั้งนี้มติที่ประชุม ขอความร่วมมือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำประปา   และให้ อปท. เฝ้าระวัง กำจัดผักตบชวาในลำน้ำพอง แม่น้ำชี เนื่องมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของลำน้ำพอง-แม่น้ำชีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น