รร.ขอนแก่นวิทย์ จัดติวเข้ม !ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์

รร.ขอนแก่นวิทย์ จัดติวเข้ม !ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์
เมื่อวันที่ 15 ต.ค 2561 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน ว่าได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ประจำปี 2561 ค่าย1วิชาฟิสิกส์ระหว่างวันที่ 1-16 ต.ค.ที่ อาคารวิทยาศาสตร์ รร.ขอนแก่นวิทยายน โดยมีวิทยากร 8 ท่านและมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน
ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่าโอลิมปิกวิชาการ (อังกฤษ: International Science Olympiads) เป็นกลุ่มของการแข่งขันระดับนานาชาติในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมปลายที่เก่งที่สุด 4-6 คนในแต่ละประเทศ ผ่านกระบวนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 เวที แบ่งออกได้เป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น และรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโอลิมปิกวิชาการทั่วไป มีทั้งหมด 14 สาขา
ดร.ยุทธศาสตร์ กล่าวอีกว่าการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเกิดจากกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งมีความคิดและความเชื่อว่าในทุกประเทศ  ย่อมมีเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หากจัดให้เยาวชนเหล่านั้นมาแข่งขันกันในด้านวิชาการ เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก น่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถพิเศษทางปัญญาของเยาวชนให้มีความสามารถ สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ด้านนายกิตติพงษ์ สะท้านบัว ตัวแทนวิทยากรและครูประจำวิชาฟิสิกส์ รร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่าก่อนที่เปิดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ประจำปี 2561ค่าย1วิชาฟิสิกส วิทยากร จำนวน 9 ท่าน ได้ไปอบรมอย่างเข้มข้นที่สสวท. โดยก่อนที่เราจะดำเนินการ เข้าค่ายฯใน แต่ละปี กลุ่มวิทยากรของเราก็จะต้องมีการ วางแผนประชุมปรึกษาหารือกัน ในการที่จะดำเนินการสอนในแต่ละครั้งแต่ละปี ซึ่งในปีการศึกษานี้ก็เหมือนกัน เราก็มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 1 ภาคเรียน โดยทุกครั้งหลังจากที่ทำการสอนภาคทฤษฎี เสร็จ ครูผู้สอนแต่ละท่าน จะต้องมีแบบฝึกหัดให้เด็กนักเรียนไว้ฝึกทำในช่วงเวลากลางคืนสำหรับปีการศึกษานี้ ทางกลุ่มวิทยากรก็มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนของเราที่ได้มาเข้าค่ายสอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนแห่งนี้จะได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างมาก เพื่อนักเรียนจะได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
ด.ช.ณัฐภัทร ภูแสง นร.รร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกที่จะเรียนหลักสูตรนี้เพราะหนึ่งอยู่ใกล้บ้าน 2 ก็คืออยากมีความรู้ทางวิชาฟิสิกส์ให้มากยิ่งขึ้นโดยสิ่งที่ประทับใจก็คือเพื่อนร่วมค่ายและการใส่ใจของอาจารย์ต่อนักเรียนที่เข้าติวเข้ม อบรมหลักสูตรดังกล่าว
น.ส.อาทิตยา ขัดสี นร.รร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา กล่าวด้วยว่า ตนเองได้เข้าอบรมหลักสูตรนี้มา 2 ครั้งแล้ว รู้สึกได้ความรู้ดีมาก ตลอดจนเรื่องอาหารการกิน ที่พร้อมเป็นอย่างดี และที่สำคัญบรรดาคณาจารย์ที่ใจดีมากๆกับผู้ที่เข้า ร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ทั้ง 9 ท่านประกอบด้วย 1. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว 2. นางศิริเพ็ญศรีตระกูล 3. นายยศวัฒน์ พาผล 4. น.ส.ภัทรวดี นามวงษ์ 5 .นายศิวะ บินะสา 6 นางกัญญา เกื้อกูล วิทยากรจาก รร.ขอนแก่นวิยายน 7. นายธีรยุทธ ดวงมาลา วิทยากร จาก รร.เสลภูมิสิทยาคม 8. น.ส.พิมพร ผาพรม วิทยากรจาก รร.ท่าคันโทวิทยาคาร และ9. นายศราวุธ ลาบัวใหญ่ วิทยากรจาก รร.อุดรพิทยานุกูลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น