สปสช เขต 7ประชุมชี้แจง ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

16 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจง ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีตัวแทนของเทศบาล / อบต. ท้องถิ่นอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,000 คน

การประชุมครั้งนี้มีการมอบโล่รางวัลการคัดเลือกกองทุน 3 กองทุนดีเด่น ระดับเขต ระดับจังหวัด ซึ่งได้คัดเลือกไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เป็นผู้มอบ โดยมีหน่วยงานรับมอบรางวัลดังนี้  รางวัลกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น
1. รางวัลชนะเลิศ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้แก่ อบต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
2. กองทุนบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ได้แก่ อบต.เมืองพล

รางวัลกองทุนดีเด่นระดับเขต
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเทศบาล คือ รางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้แก่ เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น และระดับ อบต. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อบต.เพ็กใหญ่ อ.พล
2. กองทุนบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลเมืองกระนวน และ รางวัลชนะเลิศ ระดับ อบต. ได้แก่ อบต.เมืองพล อ.พลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น