สปสช เขต 7ประชุมชี้แจง ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

16 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจง ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีตัวแทนของเทศบาล / อบต. ท้องถิ่นอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,000 คน

การประชุมครั้งนี้มีการมอบโล่รางวัลการคัดเลือกกองทุน 3 กองทุนดีเด่น ระดับเขต ระดับจังหวัด ซึ่งได้คัดเลือกไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เป็นผู้มอบ โดยมีหน่วยงานรับมอบรางวัลดังนี้  รางวัลกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น
1. รางวัลชนะเลิศ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้แก่ อบต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
2. กองทุนบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ได้แก่ อบต.เมืองพล

รางวัลกองทุนดีเด่นระดับเขต
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเทศบาล คือ รางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้แก่ เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น และระดับ อบต. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อบต.เพ็กใหญ่ อ.พล
2. กองทุนบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลเมืองกระนวน และ รางวัลชนะเลิศ ระดับ อบต. ได้แก่ อบต.เมืองพล อ.พลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น